Stavba se načítá

Cyklistická stezka přes Labe, Čelákovice

Novostavba

Datum zahájení: 28. 8. 2012

Datum dokončení: 30. 6. 2014

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Město Čelákovice

Autor

KMS ARCHITECTS spol. s r.o.

Projektant

Pontex s.r.o.

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Město Čelákovice

Popis stavby

Lávka, která překonává prostor širokého koryta Labe a tím umožňuje propojení s rekreační oblastí GRÁDO na opačném břehu řeky. Lávka je důležitým prvkem v rámci spojeného systému cyklistických stezek nadregionálního významu, které povedou podél Labe až do Německa.

Konstrukce lávky
Lávka překonává prostor záplavového území a koryta řeky Labe s plavebním profilem v rovinatém území Polabí. Z důvodu požadavku na umístění podpor na březích řeky je navržena zavěšená nosná konstrukce osově symetrická s dvojicí pylonů a rozpětím 156 metrů, celková délka mostu má 253,85 metrů. Lávku tvoří spojitá zavěšená konstrukce o třech polích z podélně předpjaté segmentové betonové konstrukce. Je tvořena mostní konstrukcí o dvou ocelových pylonech, na kterých jsou zavěšeny pomocí ocelových lan jednotlivé betonové dílce mostovky. Nosná konstrukce mostu je uložena na opěrách pomocí dvou kyvných stojek a hydraulického tlumiče. Řeka v tomto území dříve meandrovala a to mělo za důsledek vznik nepravidelných sedimentů. Vzhledem ke skladbě podloží je objekt založen na hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Příběh stavby

V období první republiky byla lokalita severně od Čelákovic hojně navštěvována, jako písčité lázně. Rekreace ve vyhřátých píscích a teplé labské vodě byla tak vyhlášená, že získala svůj název České Grado. Z Prahy byly vypravovány zvláštní vlaky, které do Čelákovic přiváděly i 20 tisíc návštěvníků denně. Po regulaci koryta řeky Labe a 2. světové válce však význam lázní upadá. Přes řeku Labe lze přejít už jen barérově prostřednictvím zdymadla. V roce 2012 je zahájena rekonstrukce zdymadla, která vylučuje provoz pěších. Město musí hledat náhradní variantu. Vznikl tak projekt lávky přes Labe, která svým provedením z nových materiálů vyhrává mnoho cen jak v České republice, tak v USA, Itálii, Austrálii a další. Lávka přes Labe v Čelákovicích je celosvětový unikát o kterém přednášejí na vysokých technických školách po celém světě.

Poloha stavby

Adresa

Čelákovice