Stavba se načítá

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Rekonstrukce

Datum zahájení: 15.7.2014

Datum dokončení: 30.11.2015

Cena stavby: 93 978 574 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Autor

Ing. arch. Pavel Tušl

Projektant

3Q PROJECT a.s.

Dodavatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Investor

Královéhradecký kraj

Uživatel

Galerie moderního umění

Popis stavby

Budova slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako paměťové instituce, která zpřístupňuje a uchovává díla výtvarného umění a také je centrem rozmanitého kulturního dění. Rekonstrukce budovy přinesla i prostory úplně nové – kancelářské. Po přestavbě bytů na kanceláře vznikly prostory pro příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. Budova objektu Galerie je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím, kancelářská část je osmipodlažní, se dvěma podzemními podlažími a jedním mezipatrem, umístěným mezi 1. a 2. NP.
Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postaveného podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Na vstupním průčelí jsou umístěny bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. Budova vznikla na bývalé gotické parcelaci a vytváří samostatný objekt s jižním průčelím do Velkého náměstí. Budova má dva vnitřní světlíky a dva hlavní vstupy (severní a jižní) a jeden bezbariérový hospodářský. Galerijní část objektu byla modernizována, čímž lépe vyhovuje moderním trendům ve výstavní činnosti a poskytuje instituci jak kvalitně osvětlené vzdušné výstavní prostory v hodnotné stavbě, tak i potřebné zázemí. Nedílnou součástí galerie jsou sklepní prostory, ve kterých se nachází depozitáře galerie a technické místnosti.
Objekt je na seznamu nemovitých památkových objektů, stojí na st.p.č. 149 (zastavěná plocha a nádvoří) a st.p.č. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, LV č. 23446.


Příběh stavby

Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové sledovala pět hlavních cílů:
- Vytvoření výstavních prostor „Galerie“ reprezentujících kvalitu sbírky.
- Rehabilitace budovy, odstranění necitlivých stavebních úprav provedených v minulosti, obnovení a restaurátorské ošetření dochovaných uměleckořemeslných prvků.
- Podstatné zlepšení podmínek pro ukládání a vystavování uměleckých sbírek galerie vytvořením nových depozitářů s vybavením, které odpovídá soudobým požadavkům na správu a ochranu sbírek, kvalitní zabezpečovací systémy a stabilní klima v depozitářích a výstavních sálech.
- Vytvoření odpovídajícího prostředí pro poskytování kvalitních služeb návštěvníkům (šatna, prodejna, odpočinkové prostory, přednáškový sál, výtvarný ateliér, studovna).
- Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance galerie.
Rekonstrukce objektu přináší příklad, kdy při zachování původního památkově cenného prostředí a vnešením nového moderního pojetí prostoru, lze původní spojit s moderním vzhledem a požadavky na technologie galerie.
Intenzivní spolupráce investora, autora a orgánů památkové péče změnila velmi kvalitně strukturu a využití objektu (i ve vztahu k vynaloženým finančním nákladům).
Konstrukce objektu – železobetonový skelet s centrálním světlíkem umožňovala otevření (vybouráním příček) prostoru 3. – 5.NP. Tím se vytvořil „Galerijní prostor“, který odpovídá kvalitě sbírky galerie.

Poloha stavby

Adresa

Hradec Králové, Velké náměstí 140