Stavba se načítá

Městská knihovna - Centrum celoživotního vzdělávání, Písek

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.05.2017

Datum dokončení: 01.05.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Písek

Autor

studio ABS spol. s.r.o.

Projektant

studio ABS spol. s.r.o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Město Písek

Uživatel

Městská knihovna Písek

Popis stavby

Objekt určený pro nové umístění Městské knihovny Písek tvoří dominantní budovu Alšova náměstí v bloku domů mezi Chelčického, Soukenické, Nerudovy a na Alšovo náměstí navazující Smetanovy ulice. Kromě vlastních pozemků bývalé základní školy J. A. Komenského se řešení týká i příjezdu pro zásobování a parkování pro zaměstnance knihovny na dvou nezastavěných pozemcích v Soukenické ulici, které navazují uvnitř bloku
na pozemky školy. Funkčně tvoří provoz Městské knihovny Písek - Centra celoživotního vzdělávání dva celky, které budou využívány v několika možných režimech s tím, že budou dle potřeby přístupné jen některé prostory knihovny. Režim hlavní otevírací doby (celodenní přes týden a dopolední v sobotu), podvečerní provoz všedního dne, večerní provoz s přednáškami, sobotní odpolední a nedělní provoz, slavnostní provoz, případně dle aktuálních potřeb. Částečně budou od tohoto základního provozu odděleny oba komerční prostory v přízemí při vstupech z Alšova náměstí (jeden z nich bude využíván pro městské Turistické informační centrum) a archív MÚ Písek umístěný rovněž v přízemí v přistavovaném skladovém bloku se vstupem ze Soukenické ulice. Objekt je navržen v souladu s požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb především díky srovnání výškových úrovní přízemí v rámci provedení nových podlahových skladeb na úroveň vstupů do objektu a návrhu dvou výtahů, jeden pro přístup hlavními vchody z Alšova náměstí, druhý při zadním vstupu z parkoviště pro možný příjezd osob s omezenou možností pohybu automobilem.
- celkem vnitřní užitné plochy: 3 729,90 m2
- celkem venkovní plochy: 1 487,20 m2

Příběh stavby

Rehabilitace původních konstrukcí bývalého školního objektu a jeho revitalizace pro potřeby knihovny vytváří možnost přetvořit tyto prostory nejen pro běžnou knihovnickou činnost, ale povýšit je díky jejich skladbě, návaznosti a vybavení umožňujícím provozovat rozsáhlý soubor doprovodných činností (přednášek, projektových dílen, přírodovědných kroužků, technických a řemeslných dovedností, počítačových kurzů, vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie, kurzy univerzity třetího věku atd.) na vyšší úroveň, která vytváří z městské knihovny skutečné centrum celoživotního vzdělávání tak, jak to vyžaduje současný rychlý rozvoj společnosti. Nutnost stálého a opakovaného kontaktu s vývojem především v oblasti přírodních a technických věd a informačních technologií se neobejde bez rozsáhlého komparativního studia nejen v češtině, ale přinejmenším v hlavních světových jazycích. Stávající objekt bývalé základní školy je očištěn od dodatečných nevhodných přílepků, stavebně upraven a s ohledem na zajištění vhodných skladových prostor, umístění kavárny a zajištění druhého požárního úniku také přistavěn pro potřeby provozu jednotlivých oddělení Městské knihovny Písek doplněných pro zajištění funkce celoživotního vzdělávání dalšími plochami - multifunkčním vzdělávacím prostorem jak uvnitř objektu tak venku v rámci řešení velkého dvora, kavárnou, informačním střediskem, střediskem pro spolupráci s partnerskými městy Písku a komerčním prostorem s předpokládanou činností komunitního charakteru. Doplňkově bude přízemí skladového bloku využito pro archív MÚ Písek.

Poloha stavby

Adresa

Alšovo náměstí 75/13, 397 01 Písek