Stavba se načítá

Záchrana gotického hradu - Městská knihovna v Soběslavi

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 2001

Datum dokončení: 2010

Cena stavby: 45 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ing. arch. Jaromír Kročák / Ateliér Kročák - architekt

Autor

Ing. arch. Jaromír Kročák / Ateliér Kročák - architekt

Projektant

Ateliér Kročák - architekt

Dodavatel

Spilka a Říha, s.r.o.

Investor

Město Soběslav

Uživatel

Město Soběslav

Popis stavby

Hlavním kriteriem při návrhu přestavby a dostavby hradu s ohledem na zvolenou funkční náplň je snaha autora o konvergenci původního objektu s novými konstrukcemi. Tím byl stanoven limit zásahů do stávajících historických konstrukcí. Provizorní konstrukční statické zajištění, které bylo řešeno táhly a výdřevami, převzala realizovaná vodorovná ztužující železobetonová deska vetknutá do stěn přibližně v polovině výšky palácového křídla. Tato deska definuje podlahu vloženého „kontejneru“ knihovny, který může být kdykoliv v budoucnosti demontován a odstraněn, pokud budou dalšími generacemi na daný prostor kladeny jiné nároky s jiným prostorovým využitím.
Kontejner knihovny je jak fyzicky, tak technicky oddělen od stávajících konstrukcí stěn a krovu. Kontejner je realizován jako celoprosklená konstrukce, podlaha je plná s požadovanou únosností, stěny a strop jsou celoprosklené s dostatečnými odstupy od vnitřních líců historických stěn (s distancí cca 90 – 150 cm mezi sklem a původní stěnou). Kontejner má svou „atmosféru“ s minimální stálou vlhkostí a teplotou vnitřního prostoru potřebnou pro ochranu knižního fondu, naopak historické konstrukce hradních stěn jsou i po realizaci kontejneru stále v původním „venkovním“ prostředí s dosavadními parametry vlhkosti a teploty venkovního prostoru potřebnými pro stabilizaci dochovaných stavebních konstrukcí.
Rekonstrukce hradu a vestavba knihovny do palácového křídla hradu byla dokončena v červnu 2010.
provozní náplň a charakteristika objektu:
• městská knihovna cca 35 000 svazků v oddělení pro děti, mládež a pro dospělé, hudební oddělení, PC terminály s internetem, zázemí knihovníka – kancelář a šatna personálu
• vstupní foyer s komunikačním propojením objektů palácového křídla a věže Hlásky
• zázemí pro personál a návštěvníky knihovny - WC muži a ženy, WC pro imobilní, úklidové prostory, zázemí personálu
• venkovní terasa nad objektem lednice – střešní zahrada s vegetačním souvrstvím – prostor pro kulturní akce open air v letních měsících
• osobonákladní výtah – bezbariérový přístup dle vyhl.č. 369/2001 Sb. pro přístup imobilních do knihovny a do sálu, dále pro snadnou manipulaci s knižními svazky při transportu a naskladňování knihovny od zadního vchodu do pater knihovny
• osobní výtah ve vstupní hale
• technické zázemí – plynová kotelna, elektrostrojovna, vzduchotechnika
• počet osob:
o knihovna
 návštěvníci cca 30 osob/den
 personál 3 osoby
o letní terasa cca 50 osob
• plocha zastavěná
o palácová část včetně jednice 878 m2
o nová přístavba vstupu 35,2 m2
o věž Hláska 71,35 m2
o zastavěná plocha celkem 984,55 m2
• obestavěný prostor
o palácová část 8 630 m3
o nová přístavba vstupu 387 m3
o vnitřní vestavba knihovny
(samostatná část – prosklený kontejner) 1 450 m3
o obestavěný prostor bez věže 11 627 m3
• užitková plocha
o nová přístavba vstupu 82,1 m2
o vnitřní vestavba knihovny
včetně 2. úrovně podlahy 401,4 m2
o sociální zázemí 44,8 m2
o chodby, schodiště 99,8 m2
o technické prostory 129,8 m2
o venkovní terasa 236,9 m2

Příběh stavby

Především se jedná o záchranu a zhodnocení objektu, který dlouhou dobu chátral, který byl před započetím revitalizace v kritickém stavu. V rámci plánované rekonstrukce dochází k oživení a novému využití hradu v souladu s potřebami města a regionu – je nalezena nová funkce historického objektu hradu zřízením městské knihovny.
• areál hradu je znovu začleněn do organizmu města
• areál navazuje na hlavní pěší tah ze soběslavských sídlišť do centra města na náměstí
• zhodnocení dochovaných konstrukcí z hlediska památkové péče a jejich zachování pro další generace bez výraznějších zásahů do památkově chráněných konstrukcí, maximální využití stávajících konstrukcí pro novou stavbu, možnost případné demontáže nové přístavby vstupu v budoucnosti bez zásadních zásahů do historických konstrukcí
• historické konstrukce a zdivo hradu je permanentně vystaveno jako artefakt díky celoproskleným stěnám a stropu kontejneru knihovny – stálá výstavní expozice vývoje a přeměn hradu
• město Soběslav získalo revitalizací objektu hradu ucelené informační, kulturní a vzdělávací centrum s regionální funkcí

Poloha stavby

Adresa

Horní příkopy 76, 392 01 Soběslav