Stavba se načítá

14|15 - Baťův institut, Zlín

Rekonstrukce

Datum zahájení: 09/2011

Datum dokončení: 05/2013

Cena stavby: 780 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

Zlínský kraj

Autor

CITY WORK, A.D.N.S. Production s.r.o.

Projektant

A.D.N.S. Production s.r.o.

Dodavatel

Sdruž. KKVC Zlín: PSG; POZIMOS; Vodohosp. stavby Javorník, Zlínstav, Metrostav, STRABAG

Investor

Zlínský kraj

Uživatel

14|15 Baťův institut, p.o.

Popis stavby

Územní plán pro východní část bývalého továrního areálu Svit generoval poptávku po doplnění dalších funkcí v tomto území. V roce 2009 proběhla architektonická soutěž na rekonstrukci a konverzi dvou budov č. 14 a č. 15 postavených v letech 1948 až 1949 podle návrhu Jiřího Voženílka. Rekonstrukce začala v roce 2011 a byla dokončena v srpnu 2013. V opravených budovách našly pod souhrnným názvem „14|15 Baťův institut“ nové sídlo organizace Zlínského kraje.
Konstrukčním systémem obou budov je jako u většiny ostatních v bývalém areálu Svit železobetonový skelet. Vzhledem k nevyhovujícím světlým výškám byly odstraněny stropní desky vestavěných pater - stávající hygienické zázemí budovy 15 a částečně i v budově č. 14 při východní a západní fasádě objektů. Sloupy a průvlaky byly zachovány. Nejvýraznější zásah do nosné konstrukce byl proveden v budově č. 15 krajské knihovny. Podlaha stávajícího prvního nadzemního podlaží byla odstraněna a je založena o cca 1 metr níže tak, aby bylo možno do vzniklého prostoru umístit jedno administrativní a jedno parkovací podlaží.
Ve všech podlažích byla doplněna zdvojená podlaha s rozvody elektřiny a s datovými sítěmi. Výškový rozdíl mezi novou a starou podlahou (schodišťové podesty) je vyrovnán rampou ve výklenku schodišť nebo přidaným stupněm. Všechny příčky jsou navrženy jako lehké sádrokartonové.
Vnější okna s jednoduchým zasklením a se subtilním rámovím byla repasována. Vnitřní okna byla odstraněna a nahrazena moderními okny s dvojskly a přerušeným tepelným mostem. Okna umožňují přirozené provětrávání.
Obvodový plášť je tvořen skeletem - systémem železobetonových průvlaků a sloupů propsaných na obě strany pláště s parapetními a meziokenními vyzdívkami z lícových plných cihel. Meziokenní zděné pilířky jsou z vnitřní strany podporovány železobetonovým ztužujícím sloupkem zakomponovaným do zdiva.
Zásadou je zachování pohledového dojmu původní fasády tedy omítaného betonového skeletu a pohledového lícového zdiva. Navržena je vnitřní izolace pomocí pěnoskla a paronepropustné konstrukce z OSB desek.
Do vstupní haly budovy č. 14 (galerie a muzeum) se vstupuje z průchodu a je zde navrženo nezbytné vybavení pro vstup k expozicím. V 1.np je umístěna krátkodobá expozice galerie v západní části a krátkodobá expozice muzea ve východní části. Ta je propojena pěším průchodem pod schodištěm na platformu, takže expozice v 1.np tvoří kontinuální celek. Ve 2.np je navržena stálá expozice galerie, ve 3.np stálá expozice muzea. Ve 4.np jsou umístěny provozy galerie - administrativa a depozitáře. Administrativní provozy muzea jsou navrženy v 5.np spolu s kancelářskými prostory servisní organizace. V 6.np v bývalé strojovně lanovky jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Střešní rovina vytváří klidné prostředí s pochozí terasou. Hygienické zázemí a doplňkové funkce k expozicím jsou umístěny v koncových polích. V 1.np je navržena nákladová rampa s návazností na nákladní výtah.
V budově č. 15 (knihovna) je vstupní podlaží (2.np) rozděleno několik funkčních celků, které se vzájemně doplňují. Jedná se o vstupní halu s kavárnou a odpočinkovými prostory, výukové centrum se dvěma přednáškovými sály a počítačovou učebnu. Vstupní hala slouží jako hlavní vnitřní veřejný prostor pro všechny instituce. Dále jsou zde soustředěny všechny doplňkové funkce jako kavárna se zázemím, samoobslužné odkládací skříňky a sociální zázemí umístěné v koncích budovy. Pro mimořádné příležitosti (akce, letní provoz) je umožněn vstup do prostor sezení kavárny přímo z veřejné platformy. Kontrolní body knihovny se nachází při vstupech do jednotlivých podlaží pro veřejnost - tedy ve 3.np a 4.np.
Ve 3.np budovy č. 15 (knihovna) je v západní polovině objektu umístěna dětská knihovna se samostatnými odkládacími skříňkami a knihovnickým pultem. Menší část podlaží ve střední části u hlavního výpůjčního pultu zaujímá studovna audiovizuálních dokumentů (média), která umožňuje přímý nekolizní přístup zrakově znevýhodněným. Ve východní polovině podlaží je navržen knihovní provoz pro veřejnost s volnými výběry knih.
Ve 4.np je navržen knihovní provoz pro veřejnost se studovnou vzácných tisků a čítárnou. V 5.np jsou umístěny kanceláře vedení knihovny a další kancelářské plochy.

Příběh stavby

Budovy 14 a 15 vznikly v poválečném období především jako náhrada zničených výrobních a skladovacích budov.
Zlínský kraj společně se Statutárním městem Zlín dlouhodobě usiloval o majetkovou revitalizaci areálu bývalých Baťových závodů. Zlínský kraj, jako zřizovatel nejvýznamnějších kulturních institucí v kraji – Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, si byl od počátku své existence vědom, že tyto organizace sídlící desítky let v pronajatých a kapacitně nedostatečných a nedůstojných prostorách nemohou objektivně vykonávat svou činnost v souladu s požadavky klienta 21. století. Zlínský kraj prověřil možnosti nové lokalizace institucí a jako jednoznačně nejvýhodnější se ukázala lokalizace v rámci areálu bývalých Baťových závodů. Integrace tří kulturních organizací spojených ve své historii s myšlenkou batismu do dvou objektů v rámci postupně se revitalizujícího centra města ve východní části Baťových závodů, v blízkosti dopravního terminálu přináší významné synergické efekty. V roce 2008 se zanedbané a nevyužívané objekty 14. a 15 staly majetkem Zlínského kraje. Koncept se zaměřil na řešení komplexní obnovy 14 a 15. Bývalé tovární budovy 14. a 15. tak získali zcela novou funkci v areálu bývalých Baťových závodů, která vhodně doplnila snahu vytvořit z východní části areálu pestré centrum veřejného života v souladu s územně plánovací dokumentací v rámci celého organismu krajského města.

Poloha stavby

Adresa

Vavrečkova 7040, Zlín