Stavba se načítá

FEI - fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 15.02.2011

Datum dokončení: 22.10.2012

Cena stavby: 972 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Autor

Arch. Design, s.r.o.

Projektant

Arch. Design, s.r.o.

Dodavatel

Sdružení VŠB-Elektrofakulta, účastníci HOCHTIEF CZ a.s./OHL ŽS, a.s.

Investor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uživatel

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Popis stavby

Urbanistické řešení vycházelo z analýzy komunikačních a prostorových vazeb v areálu VŠB a vedlo k vytvoření nového veřejného prostoru, který navazuje na komunikační prostor protínající areál. Z tohoto „náměstíčka“ je navržen hlavní vstup do objektu FEI.
Cílem architektonického řešení bylo vytvořit atraktivní objekt, který navenek zřetelně vyjadřuje svou funkci moderní školy, která se zabývá progresivními technologiemi. Hmota objektu je členěna při respektování vnitřních a vnějších vztahů s akcentací hlavního vstupu a použití současných materiálů a technologií.
Objekt se sestává z několika hmot, které navenek vyjadřují odlišnou vnitřní funkci. Je to jednak čtyřpodlažní objekt tvaru „U“, ve kterém jsou umístěny jednotlivé katedry, děkanát, studijní oddělení atd. s klidnou a jednoduchou fasádou, kterou oživují venkovní žaluzie. Na část určenou pro katedry navazuje průchozí „krček“ se seminárními učebnami, který ústí do pětipodlažního objektu lehkých a těžkých laboratoří a učeben. Tento mírně prohnutý objekt pro laboratoře má zcela jinak řešenou fasádu – řešení vychází z toho, že laboratoře a počítačové učebny zde umístěné by neměly být přesvětleny, a to se na fasádě projevuje užšími, nepravidelně uspořádanými okenními otvory s venkovními žaluziemi. Na část kateder navazují přes společnou dvoupodlažní halu tři samostatné posluchárny, do této haly také vede na severovýchodní straně hlavní vstup do objektu, zdůrazněný předsazenou střechou. Na jihovýchodní straně jsou katedry propojeny částečně zasklenou galerií s únikovými schodišti, která uzavírá prostor mezi nimi a vytváří tak atrium, přístupné i z haly poslucháren.
V celém konceptu řešení má důležitou úlohu řešení zeleně a komunikační ploch, kdy vznikly atraktivní a využívané venkovní prostory.
Technické a konstrukční řešení objektu
Celý objekt je z důvodu půdorysného rozsahu rozdělen dilatačními spárami na menší dilatační části pro eliminaci teplotních přetvoření a také deformací. Na dvě části je dilatační spárou rozdělena hlavní budova, samostatnými dilatačními částmi pak jsou s ohledem na odlišný konstrukční systém a velikost tři posluchárny.
Nosný systém objektu je proveden jako monolitický železobetonový skelet doplněný nosnými ztužujícími stěnami samostatnými nebo stěnami komunikačních jader. V místě foyeru v 1.NP jsou z dispozičního požadavku na vynechání vnitřních sloupů v 1. a 2.NP vytvořeny v prvních vnitřních modulových osách masivní železobetonové rámy na výšku dvou podlaží vynášející sloupy ostatních nadzemních podlaží a pomocí táhel také okraje desky kolem otvoru pro schodiště. V obvodové fasádě je tento vynášecí rám proveden na výšku tří podlaží. Stropní desky jsou provedeny z monolitického železobetonu, a to většinou jako bezhřibové. Konstrukce tří křídel s posluchárnami je provedena z monolitického železobetonu včetně šítových zdí, nosná konstrukce střechy z dřevěných lepených rámů vynášejících vaznice opláštění.
Z monolitického železobetonu jsou provedena také všechna schodiště včetně jednoramenného ve vstupním foyeru, které je podepřeno stěnou uloženou na stropní desce.
Založení svislých nosných konstrukcí, tedy sloupů a stěn, zejména s ohledem na geologickou stavbu území, koncentraci zatížení do skeletových sloupů a také z důvodu minimalizace sedání jednotlivých částí objektu, zejména v místě dilatací různě vysokých částí, je provedena na pilotových základech - vrtaných velkoprůměrových pilotách.
Kromě vlastní budovy fakulty tvoří projekt i další objekty technické infrastruktury a technologické celky. Jedná se např. přípojky technické infrastruktury, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy s živičným povrchem nebo dlážděným povrchem z betonové dlažby nebo velkoformátové kamenné dlažby, mlatové cesty, dále opěrnou gabionovou zeď, sadové úpravy s mobiliářem a vodní prvky s technologií. V neposlední řadě je součástí stavby i systém vytápění tepelnými čerpadly s deseti agregáty o celkovém výkonu 688 kW, se 110 hlubinnými vrty o celkové délce 14 km.
Součástí projektu je dále i samostatně stojící objekt těžkých laboratoří, neboli automatizované dopravní centrum, umožňující automatické parkování až 37 osobních automobilů. Tento objekt má své vlastní technické i technologické objekty a zázemí.
Obestavěný prostor objektu: 83 761 m3
Zastavěná plocha: 4 882 m2

Příběh stavby

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) patří mezi největší stavební investice VŠB – TUO v její novodobé historii. Umožňuje studium cca 3500 studentům a svojí kapacitou pojme i cca 200 pracovníků.
Celá fakulta má dvě hlavní komunikační jádra se schodišti a výtahy, jeden je řešen jako evakuační a velikostí kabiny je dimenzován i pro stěhování nábytku. Jedno jádro je umístěno v objektu kateder a poslucháren, druhé v objektu učeben a laboratoří. Ve všech podlažích je řešeno potřebné hygienické zázemí odděleně pro studenty a pro pedagogy. WC pro studenty jsou navržena s ohledem na to, že převaha studentů takto zaměřené fakulty jsou muži. V každém podlaží je také WC pro imobilní a úklidová místnost.
1.PP - v objektu laboratoří jsou v tomto podlaží v jihovýchodní části umístěny těžké laboratoře, zdrojovna, místnost pro údržbu a hygienické zázemí pro laboratoře. V severozápadní části jsou garáže pro 20 vozidel a prostorem pro jízdní kole, trafostanice, rozvodny VN, NN, náhradní zdroj a místnost pro směsný komunální odpad. Mezi těžkými laboratořemi a garážemi je vstup pro zaměstnance z parkoviště. V části pod krčkem a vstupní halou jsou technické místnosti pro UT, VZT, SLP, laboratoř automobilové elektrotechniky a elektroniky, místnost tepelných čerpadel, sklady, hygienické zázemí, včetně sprch a depozitář.
1.NP - hlavní vstup karuselem do objektu, na který navazuje dvoupodlažní hala. Z ní je v 1.NP přístup ke studijnímu oddělení, do kateder a do spojovacího krčku. Ve spojovacím krčku jsou seminární učebny a v objektu laboratoří lehké laboratoře a počítačové učebny. Prostory pod posluchárnami jsou využity pro WC, šatnu a zařízení vzduchotechniky.
2.NP - z druhého podlaží haly je přístup do poslucháren a do kateder. Katedry mají společné prostory pro administrativu, sklad, copycentrum a zasedací místnost s čajovou kuchyňkou. Dále jsou v každém křídle katedry dvě větší kanceláře pro vedení katedry a 12 kanceláří pro docenty a odborné asistenty. Spojovací krček, lehké laboratoře a počítačové učebny jsou dispozičně členěny obdobně jako v 1.NP. Posluchárny mají kapacitu 2x120 a 1x206 posluchačů a z důvodu požární bezpečnosti vedou únikové východy přímo na přilehlý terén.
Katedry ve 3. a 4.NP jsou dispozičně řešeny stejně jako ve 2.NP, hala již v těchto podlažích nepokračuje a na severozápadní straně objektu kateder jsou umístěny prostory pro studenty doktorandského studia. Prostor je navržen jako „open space“, s možností členění podle aktuálních potřeb. Spojovací krček je dispozičně členěn obdobně jako v 1. a 2.NP, v učebnovém bloku jsou na celém podlaží lehké laboratoře.
V 5.NP pokračuje pouze objekt kateder, je zde umístěn také děkanát. Toto podlaží je ustupující a je z něj přístup na zelenou střechu krčku i střechu laboratoří. Venkovní a sadové úpravy jsou nedílnou součástí celého architektonického pojetí areálu FEI a pomáhají včlenit parter a nejbližší okolí nové budovy do stávajícího organismu VŠB. Všechny prostory jsou řešeny tak, aby splňovaly požadavky určující parametry staveb bez bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vodní plocha u centrálního nástupního prostranství, která je součástí venkovních úprav, má vkomponováno i umělecké dílo, tzv. technickou sochu.
Zajímavostí je použití autonomního inteligentního systému řízení světelné instalace v objektu a ojedinělé použití zařízení pro akumulaci chladu - betonové akumulační jímky, pro pokrytí špičkových potřeb chladu.

Poloha stavby

Adresa

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba