Stavba se načítá

Aula a CIT - centrum informačních technologií VŠB-TUO, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 13.07.2004

Datum dokončení: 19.07.2006

Cena stavby: 408 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Autor

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Projektant

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uživatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Popis stavby

Z hlediska širších urbanistických vazeb je podstatné, že pohledové ukončení nejznámější ulice Poruby - Hlavní třídy souvisí s areálem VŠB-TUO. Tato myšlenka je stavbou Auly a CIT rozvinuta vytvořením výrazného vstupu ve formě brány a průchodu na náměstí s vodní plochou a amfiteátrem v ose Hlavní třídy.
Objekt ve tvaru L dělí plochu na vnější s vjezdem na parkoviště a zásobování, a vnitřní tvořenou shromažďovací plochou a amfiteátrem. Vnitřní plocha je doplněna o vodní prvek a prostor pro příp. plastiku a má charakter místa pro oddych a relaxaci.
Z hlediska vazby na stávající komplex budov školy je tato stavba ukončením jižního křídla komplexu, z hlediska výšky zástavby navržená stavba vytváří svou horizontální strukturou podnož pro okolní navazující stávající zástavbu. Stavebně navazuje na knihovnu školy, přes kterou je proveden krytý koridor pro pěší a v podzemí koridor inženýrských sítí.
Výtvarné řešení vychází z použití lehkého sklometalického pláště v kombinaci s pevnými pasážemi fasády. Koncepce interiéru v použití dřeva s lesklým kovem, keramikou a kamennými podlahami v hlavních prostorách vytváří materiálovou a barevnou jednotu. Stropní konstrukce v posluchárnách jsou tvarovány podhledy.
Nový objekt AULY VŠB-TU slučuje v sobě dva nezávislé funkční celky :
- aulu s vedlejšími sály
- CIT (centrum informačních technologií)
Koncepce uspořádání je založena na řazení sálů po vnějším obvodu objektu, zatímco foyery se schodišti a občerstvením do akademického náměstí chráněného před hlukem.
Propojením s knihovnou spojovací chodbou se nová přístavba Auly a CIT začlenila do stávajícího seskupení budov navzájem rovněž propojených.

Technické a konstrukční řešení objektu
Třípodlažní vlastní objekt s částečným podsklepením je rozdilatován na tři celky A, B a C. Stavba je provedena v technologii monolitického železobetonu. Svislé konstrukce jsou tvořeny soustavou betonových sloupů, které jsou kombinované s betonovými stěnami zajišťujícími také funkci ztužení stavby. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny průvlaky a monolitickými deskami. Průvlaky tvoří s deskou T průřez. V některých stropních deskách jsou průvlaky orientovány pouze jedním směrem. Ve stropních deskách s větším zatížením jsou průvlaky v obou směrech. V místech uložení ocelových vazníků jsou železobetonové průvlaky větších rozměrů dle požadavku na únosnost.
Nad sály jsou osazeny ocelové příhradové vazníky uložené na železobetonových průvlacích. Nad velkou aulou vytváří v radiální osnově prostorový útvar anuloid. Překrytí vazníků je trapézovým plechem osazeným na mezilehlé I nosníky. Prostorovou tuhost jednotlivých dilatačních celků zajišťují monolitické železobetonové stěny orientované v obou na sebe kolmých směrech v dostatečném množství a železobetonová schodiště.
Obvodový plášť je tvořen předsazeným sklometalickým pláštěm na bázi hliníku a skla. Plné části fasády jsou obloženy tvarovaným hliníkovým plechem s tepelnou izolací. Podlahy jsou tvořeny v převážné míře z dlažeb a povlaků. Jedná se o stěrkopískový potah použitý ve stupňovitých posluchárnách. Podlahovina lino je v kancelářích. Keramická dlažba je použita v hygienických zařízeních a v přípravnách kuchyně, kamenná dlažba ve společných a vstupních prostorech - foayerech.
Akustická pohoda je zajištěna pohltivými kazetovými podhledy. V aule a stupňovitých posluchárnách je navržen tvarovaný akustický podhled dle výpočtu akusticky uzařených prostorů.
Výtahy jsou upraveny pro dopravu osob tělesně postižených.

Obestavěný prostor objektu: 51 631 m3
Zastavěná plocha: 9 234 m2

Příběh stavby

Myšlenka výstavby nové Auly kolovala v hlavách představitelů VŠB-TUO více jak dvě desítky let. Potřeba reprezentativních, kapacitně dostačujících prostor pro dynamicky se rozvíjející univerzitu přirozeně vedla záměr situovat budovu v návaznosti na pohledové ukončení Hlavní třídy, které zároveň ukončí areál na exponované jižní části. Vhodná konstelace nastala po překročení milénia, kdy se zahájili přípravné a projekční práce a v roce 2004 se záměr začal proměňovat ve skutečnost.
Základem provozu objektu je aula o kapacitě téměř 500 míst s amfiteatrálně uspořádaným hledištěm. Jeviště sálu slouží jak pro přednášky a promoce, tak i pro kongresy a kulturní vystoupení divadelních souborů malých forem. Pro tyto funkce je sál vybaven šatnami účinkujících s hygienickými zařízeními, kabinety přednášejících, a boxy tlumočníků a novinářů.
Zařízením pro projekci, ozvučením, flexibilním vybavením jeviště divadelní technikou je vybavena velká aula. Nezbytnou součástí vybavení je centrální šatna s obsluhou, WC posluchačů a občerstvení. Bufet občerstvení zajišťuje i prodej teplých i studených jídel ve foyeru při významných setkáních (kongresy), ale i v běžném provozu.
Sál je přístupný z horní úrovně 2. podlaží třemi uličkami. Únik ze sálu je možný i z úrovně 1.podlaží. Jednotlivé řady výškově sledují křivku viditelnosti. Vzdálenost řad umožňuje požární únik mezi sedadly, které jsou opatřeny sklápěcími psacími pulty.
Další sály kapacity 89 a 85 míst slouží pro přednášky. Sály mají stupňovitou podlahu. Víceúčelový sál s rovnou podlahou kapacity 150 míst slouží pro přednášky, ale i kulturní akce, nevyjímaje taneční aktivity.
Komplex sálů (poslucháren) uzavírá sál pro 41 míst a salonek pro 80 míst.
Vstupy do budovy jsou bezbariérové. jeden vstup ze strany parkoviště s vjezdem z ul. Dr. Slabihoudka, druhý pěší od tramvajové dopravy na ul. 17. listopadu.
Kromě venkovního parkoviště jsou v podzemí budovy krytá parkovací stání se vstupem do všech podlaží schodištěm a výtahem.
V podzemí jsou umístěny místnosti technického vybavení.
Zvláštní pozornost je věnována ochraně proti nadměrnému hluku z provozu na ul. 17. listopadu a dennímu osvětlení přednáškových sálů. Sál auly je chráněn po obvodu zdvojeným pláštěm. Denní osvětlení je zajištěno přes střešní plášť ve formě světlíků. Podobně je řešena ochrana dalších sálů.
Centrum informačních technologií je vklíněno mezi aulu a stávající objekt knihovny. Provozně vytváří samostatný, oddělený komplex technologického sálu, v dalším podlaží pak kanceláře pro 50-60 osob, zasedací místností a nezbytné hygienické zařízení. Provozní celek je propojen v 1.podlaží s knihovnou prosklenou spojovací chodbou, o podlaží níž pak koridorem kabelového vedení.
Zajímavostí je v regionu jedno z prvních využití geotermálního tepla pro vytápění a chlazení budovy.
V ploše parkoviště je provedeno bezmála 150 hlubinných vrtů delších více jak 100 metrů, které předávají teplo do sestavy deseti tepelných čerpadel.

Poloha stavby

Adresa

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba