Stavba se načítá

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 1.09.2006

Datum dokončení: 9.12.2008

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

M1 architekti, s.r.o.

Projektant

M1 architekti, s.r.o.; Stavoprojekt Olomouc a.s

Dodavatel

Hochtief CZ a.s., TCHAS, spol. s r.o.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Popis stavby

Dispozice je řešena jako trojtrakt s 5 m širokou střední chodbou, rytmizovanou kruhovými sloupy v rozteči konstrukčních polí. Tyto kuloáry jsou využité jako halové funkční plochy. Chodby jsou zařízené mobiliářem s možnosti sezení. Rozšiřují se o respiria a umožňují tak studentům i jejich pedagogům tvořit opravdový „akademický život“.
Z konstrukčního hlediska je budova sedmipodlažním železobetonovým monolitickým skeletem rozděleným na čtyři dilatační celky. Založení je na pilotách do hloubky 15 m. Křídla budovy jsou konstrukčním trojtraktem, střední část konstrukčním pětitraktem. Vodorovnými nosnými prvky jsou křížem armované betonové desky.
Fasády byly navrženy v kvalitním obkladu, přibližujícím se v provedení kvalitě fasád domů kamenného města.

Příběh stavby

Fakulta vyrostla jako doplnění univrsitního kampusu a je zasazená na okraj parku. Součástí úlohy bylo i řešení přilehlého území a možnost zkvalitnit univerzitní život jak uvnitř tak i vně budov jednotlivých fakult. Atelier situoval novou budovu podél třídy 17. listopadu a navázal tak na stávající uliční čáru celé třídy. Samotnou budovu pak koncipoval jako jednoduchý jasně čitelný objekt, jehož tvář je vytvořena prostým průnikem dvou hranolů, podélného s učebnami a kabinety a příčného s posluchárnami a jehož futuristicky laděný výraz podtrhuje progresivnost a vědeckost zde vyučovaných oborů.

Poloha stavby

Adresa

třída 17. listopadu 192/12, Olomouc – Envelopa