Stavba se načítá

Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku, Mikulčice

Novostavba

Datum zahájení: 1.9.2018

Datum dokončení: 30.10.2019

Cena stavby: 98 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba

Přihlašovatel

V-CON, s.r.o.

Autor

Valbek spol. s r.o.

Projektant

V-CON, s.r.o., Valbek spol. s r.o.

Dodavatel

sdružení DOPRASTAV a.s. a STAVOKOV spol. s r.o.

Investor

Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj

Uživatel

Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj

Popis stavby

Projekt propojení obou břehů řeky, cest a cyklostezek, které vedou po tělesech břehových hrází, po dlouhodobé snaze realizoval Jihomoravský kraj spolu s Trnavským samosprávným krajem. Projektová dokumentace pro zadání stavby byla dokončena v roce 2012, samotná stavba byla zahájena poklepáním základního kamene na podzim roku 2018. V rámci projektu byla navržena 141 metrů dlouhá ocelobetonová lávka a navazující zpevněné stezky pro pěší a cyklisty. přizpůsobit požadavkům a připomínkám Odborů životního prostředí, správců rezervací a správce toku, Povodí Moravy. Požadavky bylo rovněž nutné zohlednit v návrhu způsobu výstavby, kdy lávku bylo nutno stavět a montovat převážně na slovenském břehu a na český břeh byl přístup pouze v časově vymezeném období.
Lávka je navržena jako subtilní ocelová konstrukce s ocelobetonovou spřaženou mostovkou. Z hlediska statického působení se jedná o spojitý nosník o třech polích o rozpětí 24,5+ 92 + 24,5 m. Krajní pole nesou parapetní trámy z příhradových nosníků výšky 1,74 m, ve středním poli nad řekou byl navržen Langrův trám – příhradové nosníky jsou zde zesíleny ocelovými oblouky s trubkovými závěsy, kterými je mostovka nesena. Rozteč závěsů přes 12 m byla nastavena dle požadavku ornitologů.
Lávka má proměnnou šířku, v nejužším místě uprostřed délky konstrukce má volnou šířku 3,50 m a v symetrických půdorysných obloucích se směrem ke koncům rozšiřuje až na cca 5,6 m. V podélném směru povrch mostovky stoupá zhruba do třetiny délky, odkud opisuje výškový oblouk o poloměru 251 m až do dvou třetin délky, kde opět klesá k druhé opěře. Spodní stavbu tvoří dvě opěry na krajích a dva mezilehlé pilíře, umístěné v inundačním území podél řeky.
Nosná konstrukce je na krajních opěrách uložena na hrncová ložiska a na pilířích na ložiska elastomerová. Na každé opěře je vždy jedno ložisko všesměrně posuvné a jedno ložisko posuvné v podélném směru mostu. Pro snížení rozsahu závěrů byla konstrukce navržena jako plovoucí. Pro přenos vodorovných sil jsou elastomerová ložiska zajišťující plovoucí chování konstrukce svými vratnými silami opatřena zarážkami.

Příběh stavby

Zajímavým aspektem projektu a jeho realizace byla otázka způsobu a postupu montáže nosné konstrukce lávky. Požadavky odborů životního prostředí výrazně omezily přístup na český břeh, kde bylo možné dopravovat materiál pro stavbu a budovat konstrukce pouze mimo období hnízdění v ptačích rezervacích, které trvalo zhruba od března do června, přičemž termín dokončení montáže ocelové nosné konstrukce byl stanoven na konec srpna. Dále bylo nutné dodržet podmínky vyjádření Povodí Moravy, které zamezily umístění podpěr do koryta řeky, byť dočasných, určených pro montáž. Doprava dílců konstrukce na staveniště byla ztížena úzkými přístupovými cestami a požadavkem na minimalizaci zásahů do těles protipovodňových valů. Konstrukce byla rozdělena do tří hlavních montážních dílů – do dvou krajních polí mezi opěrami a pilíři délky přes 23 m a hlavního pole s obloukem přes řeku s přesahem za pilíře délky 94 m. Dílensky byla konstrukce rozdělena do dvou symetrických sestav jednotlivých dílců parapetního nosníku a oblouku, spojených příčníky a zavětrováním. jeřábem. Střední díl hlavního pole konstrukce přes řeku byl dlouhý 94 m, vysoký 10 m a vážil přes 200 tun, zhotovitel zvolil pro montáž jeřáb Liebherr LG 1750 s přídavným protizávažím 350 tun, který na vyložení 45 m umožňuje nést břemeno až 230 tun.

Poloha stavby

Adresa

Mikulčice