Stavba se načítá

Nájemní komplex Luka Living, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 04/2015

Datum dokončení: 10/2017

Cena stavby: 500 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Bytový dům/komplex

Přihlašovatel

CAMA Architekti / Hinton

Autor

David Chromík / CAMA Architekti

Projektant

CAMA Architekti /m3m

Dodavatel

Hinton

Investor

Luka Residential

Uživatel

Luka Living

Popis stavby

Vzhledem k místu a vazbě na stanici metra autoři projektu zvolili výraznou dynamickou formu, která se stala orientačním bodem celé lokality. Stavbu organicky tvarovali pomocí balkonů a teras, které její siluetu zjemňují, terasy jsou navíc osázeny zelení. Byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, dále také systémy domácí automatizace.
Výchozím principem bylo vybudování polyfunkční budovy s nízkoenergetickým standardem. Rezidenční komplex byl realizován v energetickém standardu A. Bydlení doplňují komerční a administrativní plochy, wellness a fitness. Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Objekt byl přistaven k obchodnímu centru, s nímž tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je jeho propojení se stanicí metra suchou nohou. V parteru navazuje na park, garáže mají perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací.
Práce na projektu jsme zahájili po vítězství atelieru CAMA v soutěži v dubnu 2014, stavební povolení jsme získali v rekordním čase. Díky etapizaci projektu mohla firma Hinton zahájit spodní stavbu již na jaře 2015. V průběhu navrhování jsme řešili řadu náročných technických úkolů, mezi které patřilo například antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory. Parter jsme modelovali oblými pahorky, takže navazuje na Centrální park. Fasády garáží netvoří plné stěny, ale perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací. Zeleň na terasách a střechách naši ideu umocňuje. Hmotu stavby jsme organicky tvarovali pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu, patro s obchodní pasáží je prosklené.
Zásady řešení
Architektura okolních budov je dána dobou jejich vzniku; jedná se o panelové domy sídliště z 80. let minulého století. Bytové domy jsou minimálně desetipodlažní, členěné okny, lodžiemi a většinou i barevnými plochami po dodatečném zateplení. Sestavy domů vytváří meandry polouzavřených dvorů. Objekty občanské vybavenosti a nákupního centra jsou nižší. Výraznou linií je v této lokalitě nezahloubený tubus metra. Pro návrh bylo podstatné měřítko místa, zdůraznění stanice metra a vytvoření orientačního bodu. Hmotu stavby s 15 nadzemními a dvěma podzemními podlažími tvoří tvarově jednoduchá ortogonální podnož navazující na objekt Luka 1 a část bytových pater. Horní patra novostavby na podnož dynamicky reagují a přes soustavu teras gradují v diagonální štíhlé formě. Jsou uskočená a celou siluetu zjemňují, celistvost a dynamiku dávají budově linie balkonů. Východní nároží jsme akcentovali dvoupodlažní hmotou trojúhelníkového půdorysu, Fasády navazují na záměr vytvořit homogenní, ale přitom dynamický tvar budovy. Podstatná je pravidelná struktura okenních otvorů a barevných ploch, velké prvky kompozici odlehčují a korespondují s křivkou balkonů. Podnož je z podstatné části prosklená, fasády bezprostředně navazující na terén byly obloženy kovovými lamelami. Architektonické řešení doplňuje důraz na kvalitní materiály a detaily: nejen na fasádách a viditelných částech společných prostorů, ale i v parteru.

Náročný projekt

Konstrukci 2. PP -2. NP tvoří železobetonový monolitický skelet lokálně doplněný stěnami. Od 3. až do 15. NP jde o stěnový obousměrný systém, který je oproti spodní skeletové části natočen o 45°. Vzhledem k odlišným polohám většiny svislých nosných konstrukcí tyto dvě části odděluje masivní přechodová konstrukce stropu nad 2. NP. Ve východní části objektu je dvoupodlažní administrativní nástavba s trojúhelníkovým půdorysem (3. a 4. NP). Dle zadání klienta byly konstrukce navrženy tak, aby bylo v budoucnu možné doplnit dalších pět nadzemních podlaží.
Objekt je založen na kombinovaných základech tvořených velkoprůměrovými vrtanými pilotami a základovou deskou, kterou před vlivem vlhkosti a agresivity prostředí a bludnými proudy chrání hydroizolační systém. V hlavicích sloupů v nejvyšším podlaží garáží, tedy pod patrem s obchodní pasáží, jsou uloženy vibroizolační desky. Výška vibroizolačních prvků byla stanovena na základě měření vibrací a akustických studií ve spolupráci s Technickou univerzitou v Budapešti. „Jedná se zatím o nejmodernější antivibrační systém v České republice.
Křivky mezi balkony uzavírá monolitický železobetonový lem. V místě balkonových desek je kotvený do monolitického balkonu. Na ostatních místech ho podporují monolitické krčky široké 300 mm a vysoké 200 mm, vystupující ze stropních desek. Křivky lemů/balkonů bylo třeba vzhledem ke složitému tvaru stavby geodeticky vytyčit z elektronických výkresů.
Při řešení systému parkování přišla projekční kancelář CAMA architekti s nápadem, který se v ČR zatím příliš nepoužívá – parkování na kontinuálních rampách. Díky tomuto systému je možné využít celou plochu podlaží k parkování. Tento úsporný parkovací systém ušetřil finanční náklady, které se v předchozí fázi projektu pohybovaly v řádech desítek milionů korun, protože byly původně navrženy v klasických automatických parkovacích zakladačích.
Kancelář CAMA je zkušeným projektantem interiérů rezidenčních a hotelových projektů. Pro plně vybavené byty v navrhovaném objektu bylo i pro ně výzvou vyprojektování všech interiérů všech 216 bytů, kterých bylo typově 60, ve třech kvalitativních standardech.

Projekt Luka Living Rental Apartments získal cenu v kategorii Energetický a ekonomický projekt roku od Ministerstva pro místní rozvoj.
Plocha pozemku: 3694 m2
Zastavěná plocha: 2532 m2
Obestavěný prostor: 77 150 m3
Počet bytů: 216
garážová stání 203
komerční plochy/včetně ubytovacích jednotek: 4 095 m2
bytové plochy 7 755 m2
Počet obyvatel 406
Náklady: 0,5 mld. korun
Inspirací pro vytvoření této budovy byly pro autory přírodní útvary, jakými jsou korály nebo včelí úly. Celý dům se nese v organickém designu s absencí přísných ostrých hran. Organické linie změkčují výraz objektu a dodávají mu dynamiku. V patnáctipodlažním objektu je 215 bytů určených k pronájmu. Zájem o byty byl nečekaně velký. Zelené prostory na terasách i kolem celého objektu poskytují vyšší komfort bytů.

Příběh stavby

V souvislosti s dnes často diskutovaným tématem - vypracování kompletního projektu pro stavební povolení trvalo od dubna do července 2014. Po získání stanovisek orgánů státní správy bylo stavební povolení vydané v lednu 2015. Jednalo se přitom o mimořádně komplikovaný technický projekt, avšak s platným územním povolením.

Poloha stavby

Adresa

Praha 13 , Mukařovského