Stavba se načítá

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1.5.1993

Datum dokončení: 30.11.2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Biskupství českobudějovické

Projektant

Ateliér Heritas s.r.o.

Dodavatel

Haniš, rekonstrukce a opravy historických staveb

Investor

Římskokatolická farnost Zlatá Koruna

Uživatel

Římskokatolická farnost Zlatá Koruna

Popis stavby

Jedná se o farní kostel klášterního komplexu, bývalého cisterciáckého kláštera, ve Zlaté Koruně. Celý klášter byl před rokem 1988 zapsán do státního seznamu a od roku 1995 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek.
Klášter ve Zlaté Koruně patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách. Díky odlehlosti místa a sevřenému okolí přirozeným terénem nezasáhly dostavby, demolice ani opravy výrazně do původní středověké podoby kláštera.
Kostel je gotický trojlodní s transeptem. Vybavení kostela - hlavní, boční oltáře, kazatelna, ... včetně výmalby stropu presbytáře jsou barokní.
Stavba se nachází na pozemku st.12 o ploše 1607m2 (zastavěná plocha).

Historie:
Klášter byl založen v r. 1263 listinou Přemysla Otakara II. A na základě daru Přemysla Otakara II. vzácné relikvii — údajný trn z Kristovy koruny a přání pojmenovat tento klášter podle tohoto vzácného předmětu dostal klášter jméno Santa Corona Spinea (Svatá Trnová koruna) později Corona Aurea (Zlatá Koruna).
Po požáru v r. 1278 byla na místě dřevěného kostela vystavěna kamenná bazilika a konvent. Stavba byla dokončena v r.1370 parléřovskou stavební hutí.
(Po třicetileté válce, kdy v klášteře pobývaly vojska a byl rabován) byl ve 2.pol. 17. stol. klášter nákladně opravován. Opravy však byly přerušeny zrušením kláštera dekretem Josefa II.. Klášter byl odkoupen krumlovskými Schwanzenbergy.
Za 2. světové války byl klášter zkonfiskován protektorátními úřady, v roce 1948 přešel do vlastnictví českého státu. Od roku 1979 byl pod správou Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích a od r. 2000 je ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Příběh stavby

V roce 1993 se místní Pan farář a obyvatelé a farníci rozhodli opravit tento poničený kostel. Svůj vliv na stav kostela -vitrážového zasklení měl i blízký lom svými otřesy.
Již v r. 93 byly opraveny vitrážová okna. Od r. 1994 byl kostel zařazen do programu PZAD. K této finanční podpoře bylo nutno dokládat vlastní podíly, které vydělali farníci dobrovolnou prací-prohlídkami kostela s nastudovaným výkladem.
Byl opraven zničený interiér vč. mobiliáře - celková obnova presbytáře - restaurování maleb, štuků, soch, dále byly zrestaurovány veškeré chráněné oltáře, kazatelna, chórové lavice, malé varhany, štuková výzdoba sakristie. Z programu kraje byly zrestaurovány kostelní lavice. Následovala oprava fasády. A když po kouskách byli tyto práce konečně dokončeny byla na hranici životnosti střecha. Po sundání tašek se ale zjistilo, že krov je v méně přístupných místech poškozen hnilobou a napaden dřevomorkou.
V roce 2018 byla dokončena celková obnova památky.

Poloha stavby

Adresa

Zlatá Koruna