Stavba se načítá

Farní kostel sv. Ducha, Staré Město

Novostavba

Datum zahájení: 15.4. 2002

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Sakrální stavba, Architektura

Přihlašovatel

město Staré Město

Autor

Dipl. Ing. arh. Ivo Goropevšek

Projektant

František Zajíček COOP ARCH, Olomouc

Investor

Římskokatolická farnost Staré Město

Uživatel

Římskokatolická farnost Staré Město

Popis stavby

Stavba je určena k bohoslužebným, společenským a vzdělávacím účelům, věž stavby slouží jako rozhledna. Dvoupodlažní kruhová loď s přilehlou půlkruhovou apsidou na východní straně a dvěma hranolovitými věžemi na straně západní. Horní podlaží hlavní lodi slouží jako kostel, spodní podlaží jako polyfunkční sál a klubovny. Střecha ve tvaru konkávní válcové úseče. Konstrukční provedení - ŽB nosná konstrukce, obvodový plášť lehkého fasádního typu - ocel a Al fasádní systém, z jedné třetiny obložen ušlechtilým kamenem, ze dvou třetin prosklen.
Stavba je osově souladěna s památníkem Velké Moravy vzdáleným cca 30 metrů. Architektonický výraz odkazuje na historický vztah počátků křesťanství na Moravě k dnešnímu pojetí věrovyznání.
Délka stavby 43 m, šířka 27 m, výška v kupoli 22 m, výška věží 47 m.

Příběh stavby

Záměr budovat kostel vznikl před cca 100 lety. Nepříznivými historickými událostmi byla zahájení výstavby několikrát zmařeno. Úspěšná příprava stavby byla zahájena až společenstvím farníků po roce 1989. Na architektonické ztvárnění byl vybrán slovinský architekt tzv. Plečnikovy školy, který měl svým architektonickým pojetím vyjádřit spojitost křesťanství na našem území s křesťanstvím východním, zprostředkovaným misí sv. Konstantina a Metoděje.
Situování stavby bylo navrženo do úzkého vztahu s relikty sakrální stavby zřetelně z doby velkomoravské. Tato poloha znesnadnila provádění stavby, neboť se jednalo o zbořeniště průmyslové budovy, jejíž podzemní části nebyly při předešlé likvidaci demolovány. Stavba byla realizována bez generálního dodavatele, neboť investor nemohl zaručit smluvní cash-flow. Byly proto tvořeny realizační etapy, na které byly vypisovány samostatné tendry. Na výstavbě se tak postupně podílelo 6 stavebních společností.
Stavba se stala dominantou města. Z dálky svými věžemi přitahuje pozornost. Kromě bohoslužebných obřadů se ke stavbě soustředily společenské akce, slavnosti, vystoupení, koncerty, výroční trhy. Stavba vyvolala další městské investice - event centrum, prostor Velkomoravského náměstí, revitalizaci historického jezuitského sklepa. Stavba se tak stala cíleným duchovním a společenským centrem Starého Města.

Poloha stavby

Adresa

Staré město, náměstí Velké Moravy