Stavba se načítá

Mlýn Vrchpolí, Zbyslavice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2015

Datum dokončení: 2018

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Rekonstrukce, Rodinný dům

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Popis stavby

Rekonstruovaný větrný mlýn a přístavba rodinného domu. Původní větrný mlýn byl staticky a stavebně sanován (fasáda), poškozené prvky vyměněny nebo doplněny (stropy, krov) a v patrech zřízeny obytné prostory s novými schodišti.
Nová přístavba je provedena jako zděná přízemní stavba na monolitických základech a patkách s použitím tvárnic ztraceného bednění. Stávající ponechaný suterén byl sanován a nově zastropen. Nosné konstrukce jsou kombinací zděného keramického zdiva s ŽB věnci s částečnou nosnou ocelovou rámovou konstrukcí doplněnou dřevěnými fošnovými stropy spřaženými s konstrukcí jednoduchého sedlového krovu. Střechu doplňují ploché nepochozí jednoplášťové střechy.
Obvodové konstrukce a podlaha jsou doplněny tepelným izolacemi na bázi EPS – PUR a minerální vaty, doplněné potřebnými hydroizolačními vrstvami na bázi asfaltové a EPDM a pojistnými HI. Fasáda objektu je provedena jako provětrávaná konstrukce s vnějším obkladem štípaným modřínovým šindelem, sedlové střechy objektu jsou provedeny jako vícevrstvé provětrávané skladby s krytinou opět tvořenou štípaným modřínovým šindelem. Výplně fasádních otvorů jsou tvořeny dřevohliníkovými okny a dveřmi s tepelně izolačním sklem, některé fasádní prvky jsou lemovány antracitovými plechy.

Vnitřní povrchy jsou provedeny v jednoduché kombinaci obkladových desek z překližky a betonové hlazené podlahy s vytápěním. Atypické jsou pouze sociální a mokré provozy se stěrkovými vrstvami.
Objekt má vlastní novodobou vrtanou studnu a původní zachovanou kamennou studnu, dále síť dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem dešťových vod, splašková kanalizace je přes septik svedena do dvoustupňové kořenové čističky. Dům je vytápěn elektricky s vlastní fotovoltaickou elektrárnou s doplňkovými solárními panely pro TUV.

Příběh stavby

Historický objekt mlýna byl dlouhodobě rekonstruován a rozhodnutí investora připojit k němu, po zbourání novodobé již nefunkční přístavby se zachováním sklepa, doplňující obytnou stavbu, vzešlo z jeho potřeb, neotřelé krásy této lokality a již zmizelé historické stopy, kdy těsně u mlýna byla budova, ve které jeho majitelé vždy bydleli.
Moderní a půdorysem nezvyklá přízemní hvězdicová podoba obytného domu se sedlovými střechami svou velikostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty kamenného mlýna s opravenou, novou střechou, a svým kompaktním provedením v dřevěném štípaném šindeli se nenápadně odkazuje na dřevo jako základ již zmizelých staveb.

Poloha stavby

Adresa

Vrchpolí č. 509, Zbyslavice